PROJEKTOVÁ A INZENÝRSKÁ KANCELÁŘ

  Od 1.7.2015 vyšla v patnost poslední poměrně zásadní novela zákona č.406/2000 Sb. Komentář k této novele připravujeme. Zákon č.406/2000 Sb. ve znění zákona č.103/2015 Sb. v plném znění si můžete stáhnout zde.

 

 


 

29.března 2006 vyšel ve sbírce zákonů zákon č.177/2006 Sb., který zásadním způsobem mění zákon č.406/2000 Sb. Následně vyšel 16.8.2006 pod č.406/2006 Sb. zákon 406/2000 Sb ve svém úplném znění, t.j. ve znění změn zákonů č.359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb. a 177/2006 Sb. V tomto úplném znění zákona 406/2000 Sb však nejsou zapracovány změny, které vyšly ve sbírce zákonů pod čísly 186/2006, 214/2006  a 574/2006.

Poslední novela zákona č.406/2000 Sb. vyšla v prosinci 2007 pod č.393/200 Sb. Tato novela platná od 1.ledna 2008 mimo jiné zavádí nový pojem ekodesign a zároveň vyhlašuje zmocnění k vydání zákona č.406/2000 Sb. v novém, úplném znění. Úplné znění zákona pak vyšlo ve sbírce 26.2.2008 jako zákon č.61/2008 Sb.

Jednodušeji řečeno plné znění zákona 406/2000Sb., které vyšlo pod č.4006/2006 Sb. v sobě neobsahuje poslední změnu (§4, odst.2), která říká, že územně energetická koncepce je součástí územně plánovací dokumentace (na rozdíl od původní formulace, která říkala, že územně energetická koncepce je neopomenutelným podkladem pro územní plánování). Přepis zákona se zapracováním změny dle zákona č.214/2006 naleznete v sekci jednotlivé zákony pod čarou.

Jaké hlavní změny přinesly všechny jmenované novely si můžete ve stručnosti přečíst na následujících řádcích:

1. Územní energetická koncepce (§4)

Na rozdíl od původního znění zákona č.4006/2000 Sb., kde byla územně energetická koncepce takzvaně pouze neopomenutelným podkladem pro územní plánování,  se zákonem č.214/2006 Sb (článek X.) stává územně energetická koncepce  součástí územně plánovací dokumentace.  Toto platí pro kraje, Magistrát hlavního města Prahy a magistráty statutárních měst s výjimkou technických řešení navrhujících místa staveb a zařízení.

Ostatní obce mají nadále právo pro svůj územní obvod nebo jeho část v přenesené působnosti pořídit územní energetickou koncepci v souladu se státní energetickou koncepcí. Pro tyto obce pak ale územní energetická koncepce zůstává "pouze" neopomenutelným podkladem pro územní plánování.

2. Účinnost užití energie (§6)

a) Kotle do 200 kW spalující kapalná, plynná nebo pevná paliva (§6, odst.2)

Provozovatel nebo vlastník těchto kotlů je povinen zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti kotlů. Četnost a rozsah kontroly stanoví zvláštní právní předpisy (Vyhláška č.276/2007 Sb.) Tato povinnost se nevztahuje na vlastníky nebo provozovatele kotlů umístěných v rodiných domech, bytech a stavbách pro individuelní rekreaci s vyjímkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Pro vlastníky  kotlů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuelní rekreaci se poskytuje poradenství pro kontrolu kotlů a jejich dimenzování a kontrolu zařízení sloužící pro vytápění. Kontrolu kotlů mohou provádět pouze energetičtí auditoři ve smyslu zákona a autorizované osoby od ČKAIT v oborech tecnologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Ve všech případech však musí být tyto osoby přezkoušeny ministerstvem a následně zařazeny do seznamu energetických expertů pro tuto činnost vedených ministerstvem (MPO). Nabytí účinnosti této povinnosti je od 1.ledna 2007.

b) Zařízení pro vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW a starší 15 let od data uvedení do provozu (§ 6, odst.3)

Provozovatel nebo vlastník je povinen zajistit jednorázovou kontrolu kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie nejpozději do 1.ledna 2010. Tato povinnost se nevztahuje na vlastníky nebo provozovatele kotlů umístěných v rodiných domech, bytech a stavbách pro individuelní rekreaci s vyjímkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Pro vlastníky  kotlů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuelní rekreaci se poskytuje poradenství pro kontrolu kotlů a jejich dimenzování a kontrolu zařízení sloužící pro vytápění. Kontrolu kotlů mohou provádět stejně jako v předchozím případě pouze osoby zařazené do seznamu energetických expertů pro tuto činnost vedeným ministerstvem. Nabytí účinnosti této povinnosti je od 1.ledna 2007.

c) Kotle nad 200 kW spalující kapalná, plynná nebo pevná paliva (§6, odst.4)

Provozovatel nebo vlastník je povinen zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti kotlů podle prováděcího právního předpisu. V zákoně č.61/2008 Sb. je v §6 odst.4 je uveden odkaz na tento prováděcí právní  předpis 4b). Ve stejném zákoně však vypadla specifikace tohoto odkazu. Vyjdeme-li z předchozí verze zákona (tj.zákon č.406/2006 Sb.) kde je ve stejném paragrafu uveden tentýž odkaz, je tímto prováděcím  právním předpisem s největší pravděpodobností myšlena dnes již zrušená vyhláška č.150/2001Sb., která byla nahrazena vyhláškou č.349/2010 Sb.  Na tuto vyhlášku se odkazuje i vyhláška č.276/2007 Sb. v §4 odst.2. Tato povinnost se nevztahuje na vlastníky nebo provozovatele kotlů umístěných v rodiných domech, bytech a stavbách pro individuelní rekreaci s vyjímkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Pro vlastníky  kotlů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuelní rekreaci se poskytuje poradenství pro kontrolu kotlů a jejich dimenzování a kontrolu zařízení sloužící pro vytápění. V zákoně není specifikováno, kdo je oprávněn kontrolu provádět

 Způsob kontroly účinnosti kotlů upřesňuje vyhláška č. 276/2007 Sb. V předmětu této vyhlášky (§1) je na rozdíl od zákona blíže specifikován pojem pravidelné kontroly kotlů (§1 písm. a ) pro kotle od 20 kW do 200 kW včetně a pro kotle nad 200 kW, pouze však pro kotle sloužící pro vytápění budov a umístěných v těchto budovách. Z toho vyplývá, že na kotle příslušných výkonů, které neslouží pro vytápění budov a nebo nejsou v těchto budovách umístěny se tato vyhláška nevztahuje. Není nám známo zda se jedná o špatnou formulaci tohoto odstavce nebo zda zpracovatel vyhlášky úmyslně tyto kotle z vyhlášky vyjmul.

 d) Klimatizační systémy se jmenovitým chladícím výkonem vyšším než 12 kW (§6, odst.7)

 Provozovatel nebo vlastník je povinen zajistit pravidelnou kontrolu každé 4 roky. Způsob kontroly a vyhodnocení výsledků stanoví prováděcí právní předpis (vyhl.277/2007 Sb). Kontrolu klimatizačních systémů mohou provádět pouze energetičtí auditoři ve smyslu zákona a autorizované osoby od ČKAIT v oborech tecnologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Ve všech případech však musí být tyto osoby přezkoušeny ministerstvem a následně zařazeny do seznamu energetických expertů pro tuto činnost vedených ministerstvem (MPO).  Nabytí účinnosti této povinnosti je od 1.ledna 2009.

 

3.Energetická náročnost staveb (§ 6a)

Jedná se o nově definovaný paragraf zákona (novela zákona č.177/2006 Sb.), který mimo jiné nově zavádí dokument nazvaný průkaz energetické náročnosti budovy. Stručný popis tohoto dokumentu naleznete v části, která se nazývá Co je to průkaz energetické náročnosti budovy. Je důležité tento dokument nezaměňovat s energetickým průkazem budovy dle dnes již neplatné vyhlášky č.291/2001 Sb. nebo energetickým štítkem budovy  dle ČSN 730540/2007. Průkazy energetické náročnosti budov (na rozdíl od výše jmenovaných dokumentů)  mohou vypracovávat pouze energetičtí auditoři ve smyslu zákona a autorizované osoby od ČKAIT v oborech tecnologická zařízení staveb, technika prostředí staveb a pozemní stavby. Ve všech případech však musí být tyto osoby přezkoušeny ministerstvem a následně zařazeny do seznamu energetických expertů pro tuto činnost vedených ministerstvem (MPO).  Nabytí účinnosti této povinnosti je od 1.ledna 2009.

4. Ekodesign (§ 8a)

Jde o zcela nový pojem, který byl zaveden novelou č.393/2007 Sb. Zjednodušeně se jedná o označování energetických spotřebičů značkou CE a  o vydání prohlášení o shodě pro tyto spotřebiče pro výrobce a dovozce. K této problematice bude vydán zvláštní prováděcí právní předpis. podrobnější informace o energodesignu si lze přečíst na stránkách www.tuvcz.cz/ekodesign.htm . 

 

 

 

 

5. Energetický audit (§ 9)

Za hlavní změnu v této oblasti považujeme  úpravu spodní hranice povinnosti podrobit energetické hospodářství energetickému auditu pro fyzycké a právnické osoby, které žádají o státní dotaci v rámci Programu. Tato hranice je nově stanovena na hodnotu přesahující 200 kW. Tato hranice však již byla upravena v novele č.177/2006 Sb. Ostatní hranice nebyly měněny.

6. Správní delikty (§ 12 a § 12a)

Problematika přestupků fyzických osob (§ 12) a správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob (§ 12 a) byla nově zavedena již novelou č.177/2006 Sb. Novela 393/2007 Sb. provedla jen některé drobné korekce týkající se  vyhodnocování účinnosti užití elektrické energie. Na tomto místě nemá smysl vyjmenovávat veškeré postihy, ale je vhodné upozornit na fakt, že větší či menší postih je stanoven za porušení takřka všech povinností plynoucí z tohoto zákona.

Na závěr je nutno konstatatovat, že tento výčet není zdaleka úplným popisem změn zákona 406/2000Sb. po novelách, ale jen upozorněním na některé nové nebo zásadnější změny.

 


Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
[CNW:Counter]