PROJEKTOVÁ A INZENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Úvodem zmiňme stávající legislativu. Vyhláška č.193/2007 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu
č.406/2000 Sb.
) v §7, odst.6 praví :

 U rozvodu tepelné energie a vnitřního rozvodu vytápění a teplé vody se seřizují průtoky tak, aby odpovídaly projektovaným jmenovitým průtokům s maximální odchylkou +/- 15 %. Seřízení průtoků  se prokazuje měřením v jednotlivých větvích otopné soustavy. Měření se provádí při uvádění do provozu, po odstranění závažných provozních závad, při nedostatečném zásobování nebo přetápění u některého odběratele či spotřebitele a při změnách zařízení, které ovlivňují tlakové poměry v síti, zejména při připojení nových a odstavení stávajících odběratelů či spotřebitelů. Protokol o měření a nastavení průtoků zůstává trvale uložen u provozovatele rozvodu či vnitřního rozvodu.

Co to je hydronické vyvážení:

Hydronické vyvážení (vyregulování) soustavy se dá zjednodušeně vysvětlit jako rozdělení tepelných toků v soustavě na projektové hodnoty. V praxi to znamená, že projektant stanovil pro jednotlivé spotřebiče tepla množství teplonosné látky tak, aby do každého spotřebiče zatékalo právě takové množství teplonosné látky, aby spotřebič měl projektem stanovený tepelný výkon. Laicky řečeno, má-li mít otopné těleso určitý výkon, musí do něho téci určité množství vody. V praxi však dochází k tomu, že teplonosná látka neteče v potřebném množství tam kam my potřebujeme, ale tam kde je menší hydraulický odpor. Tento jev má pak za následek, že některé části soustavy nedotápí a některé části soustavy přetápí. Výše popsaný jev je jedním z mnoha důvodů proč je dobré mít soustavu hydronicky vyváženou.

Jakým způsobem se provádí:

Základním předpokladem pro správné hydronické vyvážení je dobrý projekt. Je třeba si uvědomit, že i nejlépe vyvážená soustava na špatně stanovené průtoky je v konečném důsledku špatně vyvážená soustava.

Máme-li projekt a na soustavě jsou osazeny příslušné vyvažovací armatury všude tam, kde mají být, přichází na řadu vlastní hydronické vyvážení. Vyvážení soustavy provádí vyškolený technik pomocí vyvažovacího přístroje.

Vyvažovací přístroj je zařízení, které se pomocí speciálních odběrových sond připojí k vyvažovacímu ventilu. Přístroj pak měří průtok jednotlivými ventily, které jsou v soustavě osazeny v uzlových bodech. Přístroj umí do sebe zaznamenat všechny naměřené hodnoty. Naměřené hodnoty z měřícího přístroje jsou přeneseny do počítače, kde jsou vyhodnoceny a na základě těchto hodnot je vystaven protokol o hydronickém vyregulování soustavy.

Kdo je oprávněn provádět hydronické vyvažování:

Legislativně není tato činnost upravena. V praxi tuto činnost vykonávají osoby nebo firmy, které jsou proškoleni a mají s danou problematikou dostatek zkušeností. Firma IMI-International s.r.o., která je jedním z průkopníků hydronického vyvažování u nás, provádí pro techniky provádějící hydronické vyvažování pravidelná školení. Technikům, kteří prokáží dostatečné technické znalosti v tomto oboru uděluje certifikaci pro vyvažování. Certifikovaným partnerům pak poskytuje doživotní záruku na jimi vyregulované soustavy. Tato záruka je prostřednictvím certifikovaného partnera přenesena na koncového zákazníka. Provedení hydronického vyvážení od certifikovaného partnera firmy IMI-Intrnational s.r.o. je dostatečnou zárukou pro provozovatele soustavy, že jeho soustava pracuje v optimálním režimu.

Jaké soustavy je nutno vyvážit

Obecně lze konstatovat, že vyvážit je třeba každou soustavu, kde dochází pomocí  průtoku topného média k přenosu tepelné energie.

Soustavy ústředního vytápění

Vyvážením soustavy ústředního vytápění se zajišťuje rovnoměrné rozdělení hmotnostních průtoků topné vody. Krom zajištění rovnoměrného vytápění v celém rozsahu soustavy je tato činnost nepostradatelná při osazování termostatických ventilů. Velmi časté hlukové projevy v soustavách s termostatickými ventily jsou důsledkem osazení ventilů bez projektové dokumentace a bez následného hydronického vyvážení soustavy.

Velmi důležité je rovněž hydronické vyvážení soustavy s vytápěním pomocí kondenzačních kotlů. Nevyvážená soustava může zcela zmařit investici do drahého kondenzačního kotle tím, že kotel, který nepracuje s projektovými parametry, nekondenzuje. Podobná situace může nastat u soustav s tepelným čerpadlem, kdy tepelné čerpadlo pracuje s nižším topným faktorem. V neposlední řadě se vždy jedná o úsporu čerpací práce oběhového čerpadla a tím i úsporu elektrické energie. U vyvážené soustavy čerpá čerpadlo v každý okamžik právě takové množství topné vody, které je potřeba.

Soustavy TUV

U soustav TUV dochází velmi často k situaci, že odběry TUV nejvíce vzdálené od zdroje nemají dostatečně velkou cirkulaci. Tím dochází k poklesu teploty TUV, kterou je nutno odtáčet, čímž dochází ke značným ztrátám. Vyvážená soustava TUV umožňuje dosáhnout stejných parametrů TUV u všech odběratelů.

Dalším velkým přínosem vyvažování soustav TUV je poměrně snadná diagnostika soustavy. Lze tak přesně určit v kterých místech je soustava zarostlá a kterou část soustavy je nutno rekonstruovat. Můžou se tak optimalizovat investice na opravy soustavy pouze v nejnutnějším rozsahu.

Rozvody chlazení

Platí zde téměř vše co u rozvodů topné vody s tím, že chladící okruhy pracují s mnohem větším množstvím teplonosné látky a náklady na její provoz jsou tak mnohem vyšší a tím jsou i vyšší úspory, které mohou vzniknout správným hydronickým vyregulováním soustavy.


Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
[CNW:Counter]