PROJEKTOVÁ A INZENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Možnosti financování energeticky úsporného projektu

Cílem této stránky je posktnout základní informaci o některých možnostech financování energeticky úsporných projektů

1.    Úvěrové produkty

1.1   ČSOB

            ČSOB Fond PHARE energetických úspor
            Účelový střednědobý resp. dlouhodobý investiční úvěr v CZK s podílem zdrojů PHARE ESF:
          
            Základní charakteristika produktu
            Produkt je určený k financování malých a středně velkých energeticky úsporných projektů
            za účelem snížení výdajů, které nositel projektu vynakládá za energie
 
            Produkt je vhodný zejména v případech, kdy dochází ke ztrátám např.: 
  •  z titulu nadměrné spotřeby energií ve výrobním procesu
  •  v oblasti rozvodů a užívání tepla a teplé vody
  •  z titulu tepelných ztrát u budov
  •  při znečišťování životního prostředí
            Investovat lze v rozsahu od 2 do max. 50 mil. CZK i v případě, že investiční záměr představuje 
            několik dílčích projektů. Splatnost úvěru je od 4 do max. 10 let včetně doby realizace. Podíl úvěru
            na celkových investičních nákladech projektu musí být min. 60 %. Finanční spoluúčast vlastních
            zdrojů klienta je požadována ve výši 20 % investičních nákladů projektu. Podíl úspory energií
            na celkových úsporách dosažených realizací projektu musí být min. 40 %.
 
Podrobnosti naleznete zde
 
 

1.2    Česká spořitelna, a.s.

            FINESA – FINancování Energii Spořících Aplikací
            Investiční úvěr s částečnou garancí (maximálně 50 % jistiny) International Finance Corporation
            (IFC), člena skupiny World Bank
 
            Základní charakteristika produktu
 
            Pro podnikatelské subjekty, primárně ze segmentu malých a středních firem. Předmětem podnikání
            nesmí být činnosti v oblasti hazardních her, výroby nebo distribuce tvrdého alkoholu, tabákových
            výrobků či zbraní.
            Splatnost: 5, 6, 7 let (možná i delší, garance IFC může být součástí úvěru max. do 7 let)
            Úročení: pohyblivá / pevná sazba
            Projekt musí iniciovat energetické úspory nebo snížení emisí skleníkových plynů.
             
 Podrobnosti naleznete zde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
1.3       IFC - International Finance Corporation

 

 

 

            Program CEEF (Commerialising Energy Efficiency Finance)
 
           Na podporu projektů v oblasti zavádění nových, energeticky úsporných technologií  vytvořila IFC
           ve spolupráci s GEF (Global Environmental Facility) tzv. Program financovaní energeticky úsporných
           projektů (Commerialising Energy Efficiency Finance), v rámci kterého jsou poskytovány částečné
           záruky na úvěry od komerčních finančních institucí podporujících realizaci energeticky  
           úsporných projektů.
 
Podrobnosti naleznete zde
 

2.    Dotační programy

2.1  Státní program na podporu úspor energie a využití

        obnovitelných   zdrojů energie pro rok 2005.

      
          Vláda ČR dne 10. listopadu 2004 schválila Státní program na podporu úspor energie a využití
          obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005.
 
Podrobnosti naleznete zde
 

2.2   Operační program průmysl a podnikání ( OPPP)

2.2.1 Část Úspory energie

           Program je určen pro malé a střední podnikatele (do 250 zaměstnanců), kteří podnikají v oblasti
           zpracovatelského průmyslu.
           Cílem programu je přispět ke snížení energetické náročnosti průmyslu prostřednictvím finanční
           podpory energeticky úsporných projektů.
           Dotace je poskytována v rozmezí 500 00,-  až 30 000 000,- Kč. Výše dotace je omezena 46 %
           z celkových uznatelných nákladů na energeticky úsporný projekt.

2.2.2 Část Obnovitelné zdroje energie

           Program je určen pro malé a střední podnikatele (do 250 zaměstnanců), kteří podnikají v oblasti
           zpracovatelského průmyslu nebo mají zájem podnikat ve výrobě elektrické nebo tepelné energie
           z obnovitelných zdrojů.
           Cílem programu je podpora projektů výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů (dle vyhlášky
           č.214/2001)
           Dotace je poskytována v rozmezí 500 00,-  až 30 000 000,- Kč. Výše dotace je omezena 46 %
           z celkových uznatelných nákladů na energeticky úsporný projekt.
 
Podrobnosti naleznete zde
 
 

2.3    Státní fond rozvoje bydlení – Program PANEL

          Cílem programu PANEL je usnadnit financování komplexních oprav bytových domů postavených
          panelovou technologií zahrnující též zlepšení jejich tepelně technických vlastností.
 
          Program PANEL se obsahuje tři základní nástroje podpory:
  •     státní úroková dotace
  •     bankovní záruka za úvěr
  •     odborně technická pomoc
 
Podrobnosti naleznete zde
 
 
 

3.    Ostatní způsoby financování energeticky

       úsporného projektu

 

3.1   Financování pomocí EPC

         Základní informaci o financování energeticky úsporného projektu pomocí EPC naleznete na našich
         stránkách zde
 
 
 
 
 

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
[CNW:Counter]