PROJEKTOVÁ A INZENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Dne 3.10.2012 vyšel ve sbírce zákonů zákon č. 318/2012 Sb., který je prozatím poslední, ale nejzásadnější novelou zákona č.406/2000 Sb. V rámci této novely, která nabude účinnosti od 1.1.2013, byly mimo jiné nově definovány některé povinnosti týkající se provádění kontroly účinnosti kotlů :
 
 • Zákon již nerozlišuje jednorázovou a pravidelnou kontrolu účinnosti kotlů, ale nově hovoří již pouze o pravidelné kontrole kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW.
 • Nově spojuje pravidelnou kontrolu kotlů s kontrolou rozvodů energie (doposud se týkala jen jednorázové kontroly).
 • Nově je definováno, kdo je povinen kontrolu zajistit. Na rozdíl od doposud platné právní úpravy, kde kontrolu prováděl vlastník nebo provozovatel kotlů, ji musí provést vlastník nebo společenství vlastníků jednotek.  
 • Nově je zavedeno, že kontrolu kotlů provozovaných na základě licence na výrobu tepelné energie provádí držitel licence. U kotlů, které nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie, může tuto kontrolu provést pouze energetický specialista, vlastnící oprávnění od MPO.
 
Od povinnosti zajistit kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie jsou kotle umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.
Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly bude stanoven prováděcím právním předpisem, který nebyl prozatím vydán. V okamžiku, kdy tento předpis vyjde ve sbírce zákonů, budou potřebné informace na této stránce doplněny.
S ohledem na skutečnost, že do konce roku 2012 platí stávající úprava ponecháváme zde (pod čarou) informace, které zde byly  umístěny v minulosti.
_____________________________________________________________________________
 
Kontrola účinnosti kotlů  je zcela nová činnost, kterou vnesl do našeho právního řádu zákon č.177/2006 Sb., který je novelou zákona č.406/2000 Sb. Zatím poslední plné znění zákona 406/2000 Sb. ve znění předchozích změn vyšlo ve sbírce zákonů pod č.61/2008 Sb. Prováděcím předpisem, který určuje formu a způsob provádění kontroly účinnosti kotlů, je vyhláška č.276/2007 Sb.
Kontrola účinnosti kotlů je definována v §6 zákona č.406/2000 Sb v odstavcích 2 až 6. V této části zákona je určeno, kdo a v jakém rozsahu je povinen kontrolu účinnosti kotlů provádět.  Podstatnou skutečností je, že kontrola kotlů dle zákona 406/2000 Sb. nenahrazuje ostatní zákonné kontroly, revize ap., které jsou nařízeny podle zvláštních právních předpisů a jedná se tudíž o další zákonnou kontrolu. Zákon rozlišuje dvě úrovně kontroly :
 • pravidelná kontrola účinnosti kotlů
 • jednorázová kontrola účinnosti kotlů
 
Jednorázová kontrola kotlů
Tuto kontrolu je povinen provést vlastník nebo provozovatel zařízení, které slouží pro vytápění a jehož jmenovitý výkon přesahuje 20 kW a zařízení je starší 15 let od data uvedení do provozu. V rámci kontroly kotlů se provádí i kontrola vnitřních rozvodů energie. Součástí této kontroly je posouzení účinnosti kotle a jeho dimenzování v poměru k požadavkům výlučně na vytápění budovy. Kontrolu je třeba provést do tří let od nabití účinnosti zákona tj. do 1.ledna 2010. Od tohoto data je nutné provést jednorázovou kontrolu vždy, když kotel dosáhne stáří 15 let.
Podrobný rozsah a způsob jednorázové kontroly je dán vyhláškou č.276/2007 Sb. v § 3 a 5 a obsah zprávy o kontrole je dán § 6 téže vyhlášky.
Jelikož se předpokládá, že kotel starší 15-ti let je na hranici své životnosti, je smyslem jednorázové kontroly kotle předat provozovateli kotle ucelenou informaci o celkovém technickém stavu nejenom vlastního kotle, ale i navazujícího technického zařízení. Dále je kontrolována přiměřenost velikosti kotle ke skutečným energetickým potřebám na vytápění a ohřev teplé vody. Výsledkem je stanovení účinnosti výroby tepla a soubor doporučení, která mají směřovat ke snížení provozních nákladů, případně doporučení, kterých by se měl provozovatel kotle držet při případné výměně kotle.
 
Pravidelná kontrola kotlů
Pravidelnou kontrolu účinnosti je povinen provést vlastník nebo provozovatel kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva.
Podrobný rozsah a způsob pravidelné kontroly je dán vyhláškou č.276/2007 Sb. v § 3 a 4 a obsah zprávy o kontrole, je dán § 6 téže vyhlášky.
Zákon rozlišuje dvě úrovně pravidelné kontroly dle výkonů kotlů :
 • u provozovaných kotlů do 200 kW ( § 6, odst. 2 zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn) – rozsah a četnost kontroly dle vyhlášky č.276/2007 Sb.
 • u provozovaných kotlů nad 200 kW ( § 6, odst. 4 zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn) – rozsah dle vyhlášky č.349/2010 Sb., která nahradila vyhlášku č.150/2001 Sb. Nová vyhláška však neuvádí četnost kontrol.
Četnost pravidelných kontrol dle vyhlášky č.276/2007 Sb. je dána v § 4 odstavec 2, který stanovuje :
 • pro kotle spalující uhlí a kapalná paliva do výkonu 200 kW včetně, se provádí pravidelné kontroly s četností nejméně 1x za dva roky
 • pro kotle spalující plyn do výkonu 200 kW včetně, se provádí pravidelné kontroly s četností 1x za čtyři roky
 • pro kotle bez rozdílu paliva nad 200 kW byla četnost kontroly dána vyhláškou č.150/2000 Sb. tj, 1 x za rok.. Od doby platnosti této vyhlášky dochází k právnímu vakuu, neboť  nová vyhláška neplatí pro kotle do výkonu 400 kW a zároveň je platná pouze pro kotle nové a pro kotle u nichž byla provedena změna dokončené stavby po nabytí účinnosti vyhlášky č.349/2010 Sb. (16.11.2010). Nová vyhláška navíc nestanovuje četnost prováděných kontrol. Řečeno jinými slovy od 16.11.2010 nové kotle v s výkonem 200 až 400 kW a všechny kotle nad 200 kW, které byly uvedeny do provozu před 16.11.2010 nejsou z hlediska pravidelné kontroly kotlů legislativně ošetřeny. Ty kotle, které jsou legislativně ošetřeny nemají ve vyhlášce stanovenu četnost kontrol. V současné době lze tedy provozovatelům těchto zdrojů doporučit dvě řešení. V prvé řadě je to vznesení dotazu na vydavatele nové vyhlášky (MPO), případně na Státní energetickou inspekci, která je pověřena ochranou zvláštních zájmů v souvislosti se zákonem 406/2000 Sb. a nebo postupovat dle zrušené vyhlášky č.150/2001 Sb. až do doby, než bude tento legislativní nesoulad odstraněn. Pokusíme se získat vyjádření dotčených orgánů. V případě, že se nám to povede, umístíme toto vyjádření na našich stránkách.
 
Smyslem provádění pravidelné kontroly kotle je předat provozovateli kotle ucelenou informaci o technickém stavu kotle, účinnosti výroby tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a o technickém stavu regulačního zařízení. Výstupem kontroly je soubor navržených opatření, která mají směřovat ke snížení provozních nákladů na výrobu tepla.
 
V jakých termínech mají být kontroly provedeny
Termíny četnosti kontrol se počítají ode dne nabytí účinnosti vyhlášky č 276/2007 Sb., tj. od 1.11.2007.
Z výše uvedeného vyplývají následující termíny kontrol účinnosti kotlů
 

 

Výkon kotle
Palivo
Druh kontroly
Četnost
1.kontrola nejpozději do
nad 20 kW
všechna paliva
jednorázová
1x za životnost kotle
1.1.2010 u kotlů vyrobených do roku 1994, u kotlů vyrobených po roce 1994 při dosažení stáří 15 let
do 200 kW
pevná a kapalná paliva
pravidelná
1 x za 2 roky
1.11.2009
do 200 kW
plynná
pravidelná
1 x za 4 roky
1.11.2011
nad 200 do 400 kW
všechna paliva
pravidelná
není ošetřeno,
doporučujeme
1 x za rok
1.11.2011
nad 400 kW, kotle
instalované před
16.11.2010
všechna paliva
pravidelná
není ošetřeno,
doporučujeme
1 x za rok
1.11.2011
nad 400 kW, kotle
instalované po
16.11.2010
všechna paliva
pravidelná
není ošetřeno ve vyhlášce,
doporučujeme
1 x za rok
1.11.2008

 

 
 
Na koho se kontrola kotlů nevztahuje
Povinnost provést jednorázovou kontrolu nebo pravidelnou kontrolu kotlů se nevztahuje na vlastníky nebo provozovatele kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.
Dále z předchozích odstavců vyplývá, že povinnost provést jednorázovou kontrolu kotlů a vnitřních rozvodů energie se nevztahuje na vlastníky nebo provozovatele kotlů o jmenovitém výkonu nižším než 20 kW.

Kdo může kontrolu kotlů provádět
Kontrolu kotlů ve smyslu zákona č.406/2000 Sb. ve změně dalších předpisů mohou provádět pouze energetičtí auditoři ve smyslu zákona č.406/2000 Sb. a autorizované osoby od ČKAIT v oborech technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Ve všech případech však musí být tyto osoby přezkoušeny ministerstvem a následně zařazeny do seznamu energetických expertů pro tuto činnost. 
 
Jaké jsou postihy za nedoržení zákona
Správní delikty  řeší  hlava V zákona 406/2000 Sb.
 
Fyzická osoba se dopouští přestupku tím, že :
 • jako vlastník nebo provozovatel kotle spalujícího kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kW nezajistí pravidelnou kontrolu jeho účinnosti
 • jako vlastník nebo provozovatel zařízení sloužícího pro vytápění se jmenovitým výkonem 20 kW a staršího 15 let od data uvedení do provozu nezajistí jednorázovou kontrolu kotle nebo vnitřních rozvodů tepelné energie
 • jako vlastník nebo provozovatel kotle spalujícího kapalná , plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem nad 200 kW nezajistí pravidelnou kontrolu jeho účinnosti
Za tyto přestupky může být udělena pokuta do výše 200 000,- Kč
 
 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba  se dopouští právního deliktu tím, že :
 • jako vlastník nebo provozovatel kotle spalujícího kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kW nezajistí pravidelnou kontrolu jeho účinnosti
 • jako vlastník nebo provozovatel zařízení sloužícího pro vytápění se jmenovitým výkonem 20 kW a staršího 15 let od data uvedení do provozu nezajistí jednorázovou kontrolu kotle nebo vnitřních rozvodů tepelné energie
 • jako vlastník nebo provozovatel kotle spalujícího kapalná , plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem nad 200 kW nezajistí pravidelnou kontrolu jeho účinnosti
Za tyto právní delikty může být udělena pokuta do výše 200 000,- Kč
 
 
S ohledem na skutečnost, že dnem 1.11.2011 bude prakticky každý provozovaný kotel podléhat povinnosti některé z výše uvedených kontrol, je tento text upozorněním na tuto skutečnost. Prováděná technická měření je účelné provádět v době provozu kotlů (v topné sezóně), z tohoto důvodu je vhodné plánovat provedení kontrol na 1.polovinu roku 2011.
V případě vašeho zájmu Vám rádi bezplatně poskytneme další informace týkající se této problematiky, popřípadě Vám rádi zpracujeme nabídku na provedení výše jmenovaných kontrol.
 
Příklad protokolu o jednorázové kontrole kotlů
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
[CNW:Counter]