PROJEKTOVÁ A INZENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Energetický štítek s protokolem je dokument, který zavedla  ČSN 730540-2/2002 (Tepelná ochrana budov – Část 2 : Požadavky). Jedná se o obdobný dokument jako energetický průkaz budovy. Zásadní rozdíl v obou dokumentech je však v tom, že energetický průkaz hodnotil budovu s ohledem na spotřebu energie, kdežto energetický štítek hodnotí budovu s ohledem na její tepelně technické vlastnostiJeho, které jsou definovány pomocí průměrného součinitele prostupu tepla (to však platí až od novely ČSN v roce 2005).

Energetický štítek je velmi často mezi laickou veřejností zaměňován s průkazem energetické náročnosti budovy. Přesto, že mají oba dokumenty zdánlivě podobný grafický výstup, jedná se o zcela odlišné dokumenty a nelze je zaměňovat. Dokument, který je nutný ke stavebnímu řízení, k prodeji nemovitosti a k pronájmu se nazývá Průkaz energetické náročnosti budovy.

Značnou výhodou energetického štítku je, že  hodnotí pouze obálku budovy a při jeho použití u posuzování vlivu zateplení budovy nedochází ke zkreslování výsledku vlivem jiných veličin než jsou tepelně technické vlastnosti zateplení.  Další jeho výhodou je grafický výstup, který je okamžitě srozumitelný i pro naprostého laika, jelikož se jedná o obdobu energetického štítku, který je užíván u elektrospotřebičů. Protože však není jeho užívání podepřeno zákonem, je v praxi užíván velice zřídka. Zákonem ani jiným předpisem není určeno,  kdo může energetický štítek vypracovávat a proto jej může vypracovat každý, kdo zvládne metodiku výpočtu.

V poslední době byl energetický štítek budovy vyžadován jako nutná příloha k žádosti o přidělení prostředků z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3.

ČSN 730540-2/2002 byla novelizována v roce 2005 a následně pak v roce 2007. Poslední novela proběhla v říjnu 2011. Tato novela již pracuje s názvem Energetický štítek obálky budovy, čímž bylo terminologicky zpřesněno čeho se hodnocení týká. K této novele byla vydána v dubnu 2012 ZMĚNA Z1 (tato změna se však nedotýká energetického štítku obálky budovy).

Původní ČSN 730540-2/2002 využívá jako hodnotící kritérium energetické náročnosti budovy takzvaný "stupeň energetické náročnosti" SEN.

SEN = 100 x eV / eV,N  ( eV - vypočtená měrná potřeba tepla při vytápění, eV,N - požadovaná normová měrná potřeba tepla při vytápění )

 

Novela ČSN 730540-2 z roku 2005 nahradila hodnotící kritérium energetické náročnosti budov SEN takzvaným "stupněm tepelné náročnosti" STN. Toto kritérium jIž nepracuje s měrnou spotřebou energie, ale s průměrným součinitelem prostupu tepla.

STN = 100 x Uem / Uem,N ( Uem - vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla, Uem,N - požadovaný normový průměrný součinitel tepla)

 

Novela ČSN 730540-2 z roku 2007 nahradila hodnotící kritérium energetické náročnosti budov STN takzvaným "klasifikačním ukazatelem"  CI, který pracuje rovněž s průměrným součinitelem prostupu tepla jako v předchozím případě, ale hodnotící kritérium CI je počítáno v závislosti na tom, zda je vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla větší nebo menší než normový součinitel prostupu tepla, případně větší nebo menší než průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu.

a) je-li Uem menší nebo rovno Uem,rq  pak CI=Uem / Uem,rq

b) je-li Uem větší než Uem,rq a zároveň je-li Uem menší nebo rovno Uem,s pak

   CI=1 + ( Uem- Uem,rq ) / ( Uem,s - Uem,rq )

c) je-li Uem větší než Uem,s  pak  CI= 1 + Uem / Uem,s

kde je Uem - průměrný vypočtený součinitel prostupu tepla

           Uem,rq - průměrný požadovaný normový součinitel prostupu tepla

           Uem,s - průměrný ssoučinitel prostupu tepla stavebního fondu

 

Novela ČSN 730540-2 z roku 2011 nadále využívá jako hodnotící klasifikační ukazatelem  CI, ale nerozlišuje již výpočet CI dle různých okrajových podmínek a vrací se tak k principu hodnocení z roku 2005. Pro všechny případy se CI vypočte ze vzorce :

CI=Uem / Uem,N  kde je

Uem - vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla,

Uem,N - požadovaný normový průměrný součinitel tepla

 

 Tento příspěvek nemá sloužit jako návod pro výpočet, ale uvádíme ho zde pro přehled, tak jak byla hodnotící kritéria v posledních letech měněna. V praxi dochází poměrně často k záměně jednotlivých pojmů a kritérií a následně pak k různým nedorozuměním. V současné době je pochopitelně jediným platným hodnotícím kritériem hodnocení pomocí klasifikačního ukazatele CI dle ČSN 730540-2/2011.

 


Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
[CNW:Counter]