PROJEKTOVÁ A INZENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Cílem této stránky je poskytnout případným zájemcům základní informaci o možnosti financování energeticky úsporných projektů pomocí EPC.

Projekty energetických úspor ve veřejném sektoru se v současné době uskutečňují převážně tradičním způsobem, kdy spotřebitel energie má zcela jasnou představu, jaká opatření by měl projekt energetických úspor zahrnovat, a vyčlení na jeho realizaci příslušný objem financí. Projekt realizuje dodavatelská firma, které spotřebitel energie náklady projektu uhradí jednorázově po dokončení výstavby.

Projekt energetických úspor lze ale realizovat, mimo jiné, i metodou Energy Performance Contracting (EPC), která spočívá v tom, že veškeré prvotní náklady spojené s realizací projektu energetických úspor nese firma poskytující energetické služby, která nese plnou zodpovědnost za vhodnou volbu použité technologie, projekt, realizaci a následný provoz. Spotřebitel energie pak tuto investici splácí postupně  a to z dosažených úspor nákladů na energii. V praxi to znamená, že spotřebitel energie nemusí na realizaci projektu vyčleňovat žádné mimořádné finanční prostředky a na nákup energie i splátky investice mu stačí stejný objem financí, jaké dosud vynakládal pouze na platby dodavatelům energie. Tato metoda představuje komplexní službu spotřebiteli energie, jež zahrnuje:

  • návrh projektu
  • realizaci
  • pravidelnou údržbu
  • měření a vyhodnocování dosažených úspor

Tato metoda je vhodná zejména pro ty zájemce, kteří nemají o podobě projektu zcela jasnou představu, případně nemohou jednorázově vyčlenit takové množství finančních prostředků, již by tuto investici pokrylo.

Zákazník a firma EPC mezi sebou uzavřou smlouvu. Nejobvyklejší jsou následující smluvní možnosti :

Dohoda o sdílených úsporách

Smlouva stanovuje podíl firmy EPC na úsporách, za kterých firma zajistí realizaci projektovaného opatření a jeho následný provoz. Podíl na úsporách se stanovuje zejména v návaznosti na době trvání smlouvy, obvykle činí 60/40 až 90/10 ve prospěch firmy EPC.

Dohoda o zaručených úsporách

Firma EPC zaručuje zákazníkovi určitou výši úspor a dohodnutou stálou platbu, která je částí původních nákladů na energii. Výnosem firmy EPC je pak rozdíl mezi platbami za energii od zákazníka a skutečnými náklady firmy na dodávku energie pro něho. Pokud z realizace projektu vyplynou další výnosy, jdou pouze na vrub zákazníka.

Dohoda o přednostním splácení

V tomto případě veškeré výnosy z ceny uspořené energie plynou firmě EPC a to tak dlouho, dokud nejsou umořeny veškeré náklady firmy na realizaci projektu a to včetně úroků z úvěrů a přiměřeného zisku firmy. Zákazníkovi se tedy náklady na energii sníží po ukončení smluvního vztahu.

Na této stránce je velmi stručně uvedeno v čem spočívá problematika financování energeticky úsporného projektu metodou EPC. Všechny uvedené údaje jsou výňatkem z materiálu, který vydala Česká energetická agentura ve spolupráci s firmou City Plan spol. s r.o. Celý dokument je ke stažení na stránkách ČEA pod číslem 1172.


Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
[CNW:Counter]